Skuteczna sprzedaż nieruchomości

Praktyczne porady, inspirujące rozwiązania oraz najświeższe aktualności z branży nieruchomości

Taka branża

Zawód pośrednik nieruchomości – deregulacje 2014 roku

Już pierwsze dni roku 2014 przyniosły dużo zmian w zawodzie pośrednika obrotu nieruchomościami, a także zarządcy nieruchomości. Zachęcamy do zapoznania się z ostatnimi, obowiązującymi deregulacjami w branży nieruchomości.

Pośrednictwo nieruchomości – deregulacje 2014 roku

Zmiany

Największą zmianą w zawodzie pośrednika oraz zarządcy nieruchomości było obalenie wymogu posiadania dotychczas niezbędnej licencji zawodowej, które weszło w życie 1 stycznia 2014r.
Deregulacja tego przepisu mówi o tym, że zawarcie umowy o zarząd nieruchomością ze skutkiem prawnym można zarówno ze wspólnotą jak i właścicielem lub inną osobą, której przysługuje prawo do danej nieruchomości.

Kobieta i mężczyzna jako marionetki w biznesie.
Czy nowe deregulacje odnośnie wykonywania zawodu pośrednika obrotu nieruchomościami oraz zarządcy nieruchomości wpłyną dobrze na branże? Czas pokaże…

Przed zmianą tego przepisu pośrednik nieruchomości lub zarządca musiał spełniać wymóg niekaralności, a także posiadać:

 • odpowiednią licencję;
 • wykształcenie pod daną specjalizację;
 • odbycie i ukończenie praktyki zawodowej.

Należy zaznaczyć także, że przed deregulacją tego przepisu, strony mogły dochodzić wzajemnych roszczeń tylko i wyłącznie poprzez sąd. Zmianom także podległa kwestia odpowiedzialności zawodowej, która przed zmianami odbywała się przed Komisją Odpowiedzialności Zawodowej. Teraz postępowanie dyscyplinarne będzie odbywać się przed sądami powszechnymi.

Warunki, które muszą spełniać zarządcy i pośrednicy obrotu nieruchomościami w 2014r.

  1. Nowym warunkiem obowiązującym od 1 stycznia 2014 roku jest konieczność ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej za wyrządzone szkody, które mogą występować w związku z prowadzoną przez pośredników i zarządców nieruchomości działalnością. [su_animate type=”bounceIn” delay=”1″] [su_note]Uwaga! Jeżeli pośrednik czy też zarządca będzie współpracował lub otrzymywał pomoc od osób trzecich, które będą działały pod jego nadzorem – w takim przypadku również konieczne jest ubezpieczenie się od ewentualnie wyrządzonej szkody przez te osoby.[/su_note] [/su_animate]
  2. Głównym jednak warunkiem jest obecnie konieczność posiadania niekaralności za poszczególne rodzaje przestępstw (w szczególności przeciw obrotowi gospodarczemu) oraz pełnej zdolności do czynności prawnych.
  3. Kto może wykonywać zawód pośrednika w obrocie nieruchomościami lub zarządcy nieruchomości? Otóż, zgodnie z aktualną ustawą zawód pośrednika w obrocie nieruchomościami lub zarządcy nieruchomości mogą wykonywać osoby, które ukończyły gimnazjum. W związku z tym nie jest wymagane obowiązkowe posiadanie średniego lub wyższego wykształcenia wraz z dokumentem odbycia i ukończenia praktyki zawodowej.
  4. Nie trzeba już także przesyłać odpowiedniej dokumentacji do resortu transportu, w której minister wydawał odpowiednią licencję, jeżeli komisja nie miała żadnych zastrzeżeń do prowadzonych przez pośredników i zarządców działań.

Od dnia wprowadzenia w życie nowych deregulacji w ustawach mówiących o obowiązkach zarządców i pośredników w obrocie nieruchomości, a także o obowiązkach i prawie ich klientów, które miało miejsce 1.01.2014 roku – określa pisemna umowa pośrednictwa, która musi być zawarta pod rygorem nieważności.

Na koniec wspomnimy o tym, że pierwsza transza deregulacji dostępu do zawodów, w których wymaga się specjalnych uprawnień została uchwalona w kwietniu i dotyczyła ona 50-ciu profesji. Większa część z nich została uchwalona w lipcu.
Do sejmu dotarła już druga transza. Trwają już nawet prace nad 3-cią i 4-tą transzą, które mają ułatwić dostęp do ok. 250 zawodów.
Według obecnego ministra sprawiedliwości – Jarosława Gowina, celem takiego działania ma być lepszy i prostszy dostęp do zawodów, a także rozbudowa konkurencji rynkowej.
Inicjatywa ta spotkała się także z gronem krytyków pomysłu Pana ministra sprawiedliwości, którzy uważają, że rozwiązanie te na pewno nie spotka się z osiągnięciem stwierdzonego przez niego celu.

Jak będzie naprawdę? Cóż, musimy czekać – czas pokaże… Póki co zachęcamy Was do podzielenia się swoją opinią w komentarzu.

Comment here